Zdravie a bezpečnosť v ŠZŠ Čierny Balog

V tomto školskom roku sme od septembra do 11. decembra  2016  v ŠZŠ Čierny Balog realizovali rozvojový projekt pod názvom Starostlivosť o zdravie a ochrana zdravia. Cieľ projektu bol zameraný na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia. Cieľ bol rozdelený na tri  oblasti: Hygiena a starostlivosť o zdravie, Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Projekt sme realizovali formou besied a názorného zážitkového učenia na vyučovaní a na účelových cvičeniach. Na besedy sme prizvali pracovníčky KC n.o. Čierny Balog pani PhDr. Ľubomíru Pančíkovú, Mgr. Máriu Donovalovú, pani Parobekovú a pani Niklovú, ktoré poznajú miestne pomery a majú skúsenosti so zdravotníckou osvetou. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie resuscitačnej figuríny, kostry ľudského tela, výučbových tabúľ, lekárničiek a hygienického balíčka pre každého žiaka.  Zakúpené pomôcky využijeme aj v ďalšom období na vyučovacích hodinách a účelových cvičeniach.

Mgr. Margaréta Kvietková, ŠZŠ  Čierny Balog

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016

Dňa 22. novembra sme na ŠZŠ Čierny Balog uskutočnili v rámci rozvojového projektu pod názvom Starostlivosť o zdravie a ochrana zdravia besedy pre žiakov 1. a 2. stupňa pod názvom Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.  Hlavným cieľom týchto besied bolo zvýšiť úroveň poznatkov a praktických zručností žiakov v oblasti poskytovania prvej pomoci, čo sa nám aj podarilo. Besedy viedla pani Parobeková, ktorá je dlhoročnou členkou Červeného kríža a zdravotníckej osvete sa venuje 52 rokov. Týmto by sme sa jej chceli poďakovať za jej zodpovedný a profesionálny prístup.

 

Mgr. Margaréta Kvietková, ŠZŠ Čierny Balog

GTranslate

Projekt

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

Náhodné obrázky

P1070027
resized_p104077...

Náhodný vtip

"Janko, kde máš brata?" "V nemocnici." "A čo sa mu stalo?" "Súťažili sme, kto sa vykloní viac z okna a on vyhral."