Odstránenie bariér

"Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017"

V rozvojovom projekte MŠVVaŠ Slovenskej republiky bol náš projekt vybraný a bola nám pridelená suma 5 225,-- € na zakúpenie pásového schodolezu a mechanického invalidného vozíka a prenosných nájazdových rámp.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Bezpečne športujeme a pracujeme.
Od 03/2016 do 06/2016 sme s dobrovoľníkmi z MRK zrealizovali výmenu starého oplotenia ihriska a školskej záhrady.

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.
Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Krok za krokom k modernej škole

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Od roku 2012 do roku 2014 sme v ŠZŠ Čierny Balog realizovali vzdelávací projekt s názvom Krok za krokom k modernej škole zameraný na čitateľskú gramotnosť žiakov. Dňa 31. 3. 2014 bol projekt ukončený.
V rámci projektu Krok za krokom k modernej škole sa 13 pedagogických zamestnancov zúčastnilo užitočných a podnetných školení, získali veľa metodických materiálov.

Pedagogickí zamestnanci vytvorili pre svojich žiakov pracovné listy, cvičenia, testy a prezentácie.

Žiaci dostali nové počítače, dve interaktívne tabule, farebnú tlačiareň, interaktívne učebnice a množstvo nových učebných pomôcok. Žiaci sa zúčastnili zaujímavých exkurzií, nacvičovali divadelné predstavenia, kultúrne programy k rôznym príležitostiam, pracovali v rôznych aktivitách, ako napr. čitateľské dielne, týždeň hlasného čítania a podobne.

Vzdelávací projekt Krok za krokom k modernej škole pomohol v našej škole učiteľom aj žiakom. Ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky.

Naďalej využívame učebné pomôcky, pracovné listy a pedagogickí zamestnanci vedú žiakov k čitateľskej gramotnosti pomocou moderných metód vyučovania.

Zelená škola

V šk. r. 2011/2012 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Zelená škola. Po roku činnosti v tomto projekte sme dostali diplom Na ceste k Zelenej škole.

V šk. r. 2012/2013 sme pokračovali v projekte Zelená škola v separovaní odpadu a uskutočnili veľa rôznych aktivít zameraných na ochranu nášho životného prostredia.

V školskom roku 2013/2014 sme si v Košiciach slávnostne prevzali medzinárodný certifikát Zelenej školy a zástavu Zelenej školy. Veľmi si toto ocenenie vážime. V environmentálnej výchove našich žiakov budeme naďalej pokračovať a separovať odpad.

V školskom roku 2013/2014 sme začali pracovať podľa schváleného dvojročného plánu Zelenej školy, ktorý vypracovala koordinátorka Zelenej školy pani učiteľka PaedDr. Zuzana Giertlová. Zamerali sme sa na poznávanie liečivých bylín, pestovanie stromčekov zo semienok, zber a sušenie liečivých bylín. Z niektorých bylín sme si uvarili sirup a med a z usušených byliniek sme si varili v zime čaj.

Pani učiteľka Mgr. Jasenská sa s našimi žiakmi v školskom roku 2013/2014 úspešne zapojila do celoslovenskej súťaže Po stopách vody, ktorú vyhlásila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.. V tejto súťaži sme získali prvé miesto a 800,- €, za ktoré sme zorganizovali pre všetkých našich žiakov výlety po stopách vody na Liptovskú Maru a do Bystrianskej jaskyne.

Pedagogickí zamestnanci sa v školskom roku 2013/2014 zúčastnili zaujímavej prednášky Klimatické zmeny pre učiteľov a v apríli počas voľnej soboty navštívili Zaježovú. V roku 2015 sme v Piešťanoch dostali druhý medzinárodný certifikát Zelenej školy.

V ďalšom certifikačnom období sme sa zamerali na ochranu vody a šetrenie vodou. Navštívili sme čističku odpadových vôd a čistili sme studničky. V roku 2017 sme si vo Zvolene prevzali tretí medzinárodný certifikát Zelenej školy.

Veľmi nás tento úspech teší a budeme pokračovať v ďalšej činnosti. Naša ďalšia téma je energia a šetrenie energiou.

Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

Žiaci majú možnosť používať 5 nových počítačov z tohto projektu na hodinách i na krúžkoch. Mgr. Margaréta Kvietková z tohto projektu dostala notebook, ktorý využíva vo vyučovacom procese a zároveň oboznamuje ďalších kolegov s efektívnym využívaním IKT na vyučovacích hodinách.

GTranslate

Zelený certifikát


Naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia. V roku 2020 sme odovzdali elektroodpad spoločnosti SEWA a.s na ekologickú recykláciu.

Spoločnosť nám následne  za environmentálne aktivity udelila vecné ceny a Zelený certifikát.

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Zelená škola

Naša škola získala 09. 10. 2019 už 4. medzinárodný certifikát Zelenej školy.

viac informácií

Zelená dobrovoľníkom


V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1070949
P1050842

Náhodný vtip

Matka sa pýta dcéry: Denisa, prečo sa nad tou krížovkou tak chichoceš? Ale, je tu hlava rodiny na štyri a mne tu vyšlo otec.