Infovek

Žiaci majú možnosť používať počítačovú učebňu v rámci vyučovania. Popoludní v škole pracujú 4 počítačové krúžky, kde sa žiaci primeraným spôsobom oboznamujú s počítačmi, s edukačným softvérom a hrajú sa. Pedagogickí pracovníci a žiaci vo svojom voľnom čase využívajú internet. V júni 2010 sme z tohto projektu dostali novú interaktívnu tabuľu.

Otvorená škola

Otvorená školaNašim cieľom v oblasti športu je, aby naši žiaci mali lepšie podmienky na cvičenie, pohybové hry a šport nielen počas povinných hodín telesnej výchovy, ale aj popoludní.

V rámci projektu Otvorená škola - oblasť športu sme v roku 2005 získali 50 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb a v roku 2006 sme získali 50 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb, na vybavenie triedy, ktorú využívame ako telocvičňu a na obnovenie doskočiska v areáli školy. V roku 2007 sme získali v tomto projekte 56 000,-- Sk na zakúpenie športových potrieb pre žiakov na zimu. Zakúpili sme korčule, lyže, sánky, lopáre, hokejky.

Stop fajčeniu

Stop fajčeniuV spolupráci s Národnou koaliciou na kontrolu tabaku v SR a občianskym združením Stop fajčeniu každoročne organizujeme v škole pre žiakov zaujímavé akcie v rámci celoslovenského Nefajčiarskeho dňa. Angažujeme sa v prevencii tabakovej závislosti.

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

p1040691
p1030373

Náhodný vtip

Na hodine matematiky: "Koľko je 5+5?" "11.90 s DPH."