Krok za krokom k modernej škole

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Od roku 2012 do roku 2014 sme v ŠZŠ Čierny Balog realizovali vzdelávací projekt s názvom Krok za krokom k modernej škole zameraný na čitateľskú gramotnosť žiakov. Dňa 31. 3. 2014 bol projekt ukončený.
V rámci projektu Krok za krokom k modernej škole sa 13 pedagogických zamestnancov zúčastnilo užitočných a podnetných školení, získali veľa metodických materiálov.

Pedagogickí zamestnanci vytvorili pre svojich žiakov pracovné listy, cvičenia, testy a prezentácie.

Žiaci dostali nové počítače, dve interaktívne tabule, farebnú tlačiareň, interaktívne učebnice a množstvo nových učebných pomôcok. Žiaci sa zúčastnili zaujímavých exkurzií, nacvičovali divadelné predstavenia, kultúrne programy k rôznym príležitostiam, pracovali v rôznych aktivitách, ako napr. čitateľské dielne, týždeň hlasného čítania a podobne.

Vzdelávací projekt Krok za krokom k modernej škole pomohol v našej škole učiteľom aj žiakom. Ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky.

Naďalej využívame učebné pomôcky, pracovné listy a pedagogickí zamestnanci vedú žiakov k čitateľskej gramotnosti pomocou moderných metód vyučovania.

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

p1050239
P1070797

Náhodný vtip

"Ocko, máš dobrú optickú pamäť?" "To mám synček. Prečo sa pýtaš?" "Práve som ti rozbil zrkadlo na holenie."