Infovek

Žiaci majú možnosť používať počítačovú učebňu v rámci vyučovania. Popoludní v škole pracujú 4 počítačové krúžky, kde sa žiaci primeraným spôsobom oboznamujú s počítačmi, s edukačným softvérom a hrajú sa. Pedagogickí pracovníci a žiaci vo svojom voľnom čase využívajú internet. V júni 2010 sme z tohto projektu dostali novú interaktívnu tabuľu.

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1060587
p1030662

Náhodný vtip

Otec nadáva synovi: - A opäť päťka z dejepisu! - To je kvôli Kolumbusovi. - Načo sa kamarátiš s lotrami?!