Zdravie a bezpečnosť v ŠZŠ Čierny Balog

V tomto školskom roku sme od septembra do 11. decembra  2016  v ŠZŠ Čierny Balog realizovali rozvojový projekt pod názvom Starostlivosť o zdravie a ochrana zdravia. Cieľ projektu bol zameraný na vytváranie správnych vedomostí, zručností, návykov a postojov v otázkach ochrany a upevňovania zdravia. Cieľ bol rozdelený na tri  oblasti: Hygiena a starostlivosť o zdravie, Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Projekt sme realizovali formou besied a názorného zážitkového učenia na vyučovaní a na účelových cvičeniach. Na besedy sme prizvali pracovníčky KC n.o. Čierny Balog pani PhDr. Ľubomíru Pančíkovú, Mgr. Máriu Donovalovú, pani Parobekovú a pani Niklovú, ktoré poznajú miestne pomery a majú skúsenosti so zdravotníckou osvetou. Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie resuscitačnej figuríny, kostry ľudského tela, výučbových tabúľ, lekárničiek a hygienického balíčka pre každého žiaka.  Zakúpené pomôcky využijeme aj v ďalšom období na vyučovacích hodinách a účelových cvičeniach.

Mgr. Margaréta Kvietková, ŠZŠ  Čierny Balog

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016

Dňa 22. novembra sme na ŠZŠ Čierny Balog uskutočnili v rámci rozvojového projektu pod názvom Starostlivosť o zdravie a ochrana zdravia besedy pre žiakov 1. a 2. stupňa pod názvom Poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.  Hlavným cieľom týchto besied bolo zvýšiť úroveň poznatkov a praktických zručností žiakov v oblasti poskytovania prvej pomoci, čo sa nám aj podarilo. Besedy viedla pani Parobeková, ktorá je dlhoročnou členkou Červeného kríža a zdravotníckej osvete sa venuje 52 rokov. Týmto by sme sa jej chceli poďakovať za jej zodpovedný a profesionálny prístup.

 

Mgr. Margaréta Kvietková, ŠZŠ Čierny Balog

GTranslate

Projekty

Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ Čierny Balog

viac informácií

Naša škola získala v záverečnom hodnotení programu Zelená škola za roky 2015/2016 a 2016/2017 už 3. medzinárodný certifikát Zelená škola.

Zelená škola pomáha žiakom aj učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať.

Doteraz sme riešili témy: odpad, zeleň a ochrana prírody, voda.

V šk. r. 2017/2018 a 2018/2019 sme sa zaoberali témou energia, najmä šetrením energie. Žiaci jednotlivých tried si dali záväzky pre planétu Zem, ktoré priebežne plnia.

09. 10. 2019 sme dostali štvrtý medzinárodný certifikát Zelenej školy. V ďalšom období sa vrátime k téme odpady.

Zelená dobrovoľníkom

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov pre našu školu pán Ján Turňa garantoval projekt Krajšia a zdravšia škola.

Od 04/2017 do 06/2017 sme skrášlili dve predzáhradky vysadili okrasné, úžitkové kríky a zriadili bylinkovú záhradku, ktoré slúžia našim žiakom.

Náhodné obrázky

P1030787
p4160076

Náhodný vtip

Hľadám ženu s tromi deťmi. Značka: Nezamestnaný učiteľ.